Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo, na podstawie ustawy o prawach konsumenta – ma prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

Bieg tego terminu rozpoczyna się w momencie otrzymania zamówienia lub w przypadku kiedy zamówienie realizowane jest w częściach, od momentu otrzymania przez Klienta ostatniej części zamówienia.

 1. Do zachowania terminu wystarczy poinformowanie Sprzedającego o tym fakcie przed jego upływem.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Każdorazowo Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o adresie, na który należy zwrócić towar.
 4. Klient zobowiązane jest pokryć wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. W przypadku odstąpienia od całości umowy, Sprzedający zwróci płatności dokonane przez Klienta (w tym koszt dostawy do Klienta) w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedającego. Sprzedawca dokona zwrotu płatności używając takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient opłacając zamówienie.
 6. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tzn. nie może nosić śladów użytkowania.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Reklamacje

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby sprzedawane towary były pozbawione wad oraz pełnowartościowe. Gdyby jednak pomimo starań towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Towar posiada wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z opisem i parametrami zamieszczonymi w Sklepie. Towar jest uważany za niezgodny gdy:
  • towar nie posiada właściwości, o których zapewniał Sprzedający
  • towar został wydany klientowi w stanie niezupełnym
 4. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Reklamację należy niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu.
 6. Klient ma obowiązek udokumentowania wad produktu i udostępnienia tej dokumentacji Sprzedającemu. Sprzedający może zażądać odesłania Towaru w celu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona Klient ma prawo:
  • żądać wymiany wadliwego Towaru na pozbawiony wad
  • żądać obniżenia ceny Towaru proporcjonalnego do wady
 8. Klient nie ma prawa do reklamacji kiedy wada Towaru jest nieistotna.

Zwrot należności

 1. Sprzedający zwróci należności Klientowi w terminie 14 dni w przypadku:
  • anulowania całości lub części zamówienia
  • zwrotu towaru (odstąpienia od umowy)
  • uznania reklamacji, braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny.